Baterie notebooku

SIL Baterie notebooku

Kvalita přenosného počítače vedle jeho výkonu závisí ještě na dalších faktorech. Kromě hmotnosti přístroje například i na době, po kterou s ním lze pracovat mimo síťový zdroj proudu. Zdrojem elektrické energie je pak baterie, která se tímto stává klíčovou součástí zařízení. Následují text si klade za úkol seznámit uživatele s problematikou baterií, především pak jakým způsobem o ně pečovat pro dosažení maximální výdrže a dlouhé životnosti. Dalším cílem je vyjasnění problematiky reklamací baterií, především pak kdy se jedná o vadu a kdy nikoliv.

Co jsou baterie a jak fungují:

Baterie jsou sekundárním (lze je opětovně nabíjet) zdrojem energie a jsou založeny na reverzibilním elektrochemickém procesu, při němž se vybitím spotřebované aktivní chemické látky obnovují opětným nabitím z jiného, výkonnějšího zdroje stejnosměrného proudu. Jako charakteristické veličiny baterií se vedle napětí (jednotka volt, V) udávají kapacita, tj. energetický obsah (jednotka watthodina, Wh) a hustota energie (Wh/l). Další důležitý údaj je životnost , ta je dána maximálním počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů a určuje tedy jak často a kolikrát lze akumulátor vybíjet resp. nabíjet.

Typy baterií:

Akumulátory se podle použité kombinace elektrochemických komponent dělí na několik druhů. Nejznámější typy jsou: niklkadmiové (Ni-Cd), niklmetalhydridové (Ni-MH), lithiumiontové (Li-Ion) a v poslední době také nové Lithium-Polymerové články (Li-Pol). První dva typy se dnes, pro potřeby přenosných počítačů, téměř nepoužívají. Jejich nevýhodou je nízká kapacita, paměťový efekt a vysoké samovybíjení. Těmito nedostatky netrpí Lithiové baterie, které je tak postupně v přenosných počítačích nahradily. Převážná většina současný baterií  je tedy typu Li-Ion a Li-Pol , ty mají vysokou energetickou hustotu a z ní vyplývající malé rozměry, nízkou hmotnost, nejsou citlivé na delší přebíjení, neznají paměťový efekt a jejich samovybíjení je v porovnání s ostatními bateriemi minimální (za půl roku asi jen o třicet procent). Životnost těchto baterií je přibližně 500 až 1000 nabíjecích cyklů do poklesu jmenovité kapacity na 60%. Přitom pracují v dostatečném rozsahu teplot (0 až 50°C).

Jak o baterie pečovat:

Pro dosažení co nejlepší kondice baterií stačí dodržovat několik následujících zásad, tyto zásady závisí na druhu baterie a je tedy třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu o jaký typ se jedná.

 • Typ Li-Ion a Li-Pol: nevybíjejte články úplně, zkracuje se tím jejich životnost (celkový počet nabíjecích cyklů). Baterie by se neměly vybíjet až do nefunkčnosti daného zařízení tj. do nulové kapacity (nulového napětí), ale měly by se nejlépe dobíjet průběžně a vybíjet do kapacity kolem 50% a potom vždy nabít. Vybíjení pouze na polovinu kapacity zvýší počet možných nabíjecích cyklů více než dvojnásobně.
 • Typ Ni-Cd: před každým nabíjením akumulátor plně vybijte. Jestliže je článek prázdný jen částečně, snižuje se jeho kapacita paměťovým efektem. Jestliže se zásoba energie vyčerpá, neměli byste se už pokoušet přístroj nastartovat, aby se zabránilo hlubokému vybití. Přebití je právě tak škodlivé. Po dlouhé pauze, nebo po delší době užívání by se měly baterie zformátovat (dle pokynů výrobce).
 • Typ Ni-MH: před prvním nabíjením (po zakoupení) baterie úplně nabijte. Předejte tak uplatnění paměťového efektu.
 • Společné po všechny typy
  • Dbejte na to, aby se články při nabíjení nepřehřívaly - nepřikrývejte je při nabíjení, nenabíjejte je vedle radiátoru, v přetopené místnosti, nebo na přímém slunci. Zvyšování teploty je pro baterii nebezpečné, protože za vyšších teplot už dokážou chemické pochody snížit kapacitu článku nevratně, popřípadě jej úplně zničit nevratným zvýšením vnitřního odporu nebo naopak jeho prudkým snížením téměř na nulu (vnitřní zkrat). Trvalé provozování článku při teplotě okolí 40°C zkracuje jeho životnost na polovinu, při 60°C dokonce na desetinu. Svých nejvyšších kapacit (i nejlepších dalších vlastností) dosahují články při teplotě okolí 15-25°C.
  • Baterie by se neměly přebíjet. Při přebíjení se elektrická energie, kterou už baterie není schopna pojmout, uvolňuje v tepelné podobě-baterie se znatelně více zahřívají.
  • Nové baterie je vhodné naformátovat (viz. výklad pojmů níže). Zajistíte si tím co nejlepší podmínky pro provoz baterie. Toto platí pro všechny typy baterií. Li-Ion a Li-Pol baterie však nesmíte vybít úplně. Tomu předchází zařízení tím, že se samo vypne. Nesnažte se v tomto případě opakovat pokusy o zapnutí. Formátováním lze také částečně napravit paměťový efekt.
  • Po delší době užívání je vhodné baterii tzv. zkalibrovat (viz. výklad pojmů níže). Tuto funkci dnes nabízí většina notebooků. (ASUS ji má obsaženou v BIOSu)

Než půjdete do servisu:

Baterie je častým předmětem dotazů a taky reklamací. Nezřídka se však jedná o reklamaci neoprávněnou. Následujících několik rad by mělo přispět k objasnění problematiky týkající se baterií a tak přispět ke správnému rozhodnutí zda baterii resp. notebook či PDA reklamovat či nikoliv.

 • Baterie je spotřební materiál, její kvalita resp. parametry postupem času přirozeně degradují. Hranici mezi přirozenou degradací způsobenou opotřebováním a degradací způsobenou vadou výrobku je někdy obtížné nalézt. Pokud si nejste jisti, proveďte nejdříve kalibraci a formátování baterie. Způsob jak toto provést naleznete v uživatelské příručce
 • Kapacita baterie závisí na jejím správném používání, tyto informace naleznete v uživatelské příručce, nebo v jiných informačních zdrojích výrobce. Při nesprávné údržbě může dojít k předčasné degradaci kvality baterie
 • Výdrž baterie je silně závislá na způsobu resp. typu práce s notebookem. Při intenzivním používání mechanických součástí (CD-ROM, FDD, HDD atd.) a také při intenzivním zatížení procesoru je výdrž baterie kratší než deklarovaná
 • Výdrž baterie v propagačních materiálech se stanovuje vzhledem k běžnému způsobu užívání (zatížení procesoru a práce s mechanickými částmi). Protože výdrž baterie je silně závislá na taktovací frekvenci procesoru, je nutno také přihlédnou k hodnotě, kterou udává výrobce a k hodnotě, kterou má procesor použitý v daném kusu notebooku. Toto se týká především zákaznických notebooků, kde má zákazník, mimo jiné, možnost volby mezi více procesory
 • Pokud má zařízení krátkou výdrž, nemusí být vždy příčinou vadná baterie. Z tohoto důvodu je potřebné předat k reklamaci celý notebook. Pokud si jste ale jisti, že příčinou je právě vadná baterie, můžete doručit k reklamaci pouze ji. Vystavuje se ale riziku omylu a tím prodloužení doby reklamace, protože následně bude nutné doručit i vlastní zařízení

Co říkají zákony 

Od 1. ledna 2003 nabyla účinnost novela občanského zákoníku č. 136/2002 Sb. Spolu s ní vyvstala také řada otázek uživatelů. Tato novela zavádí řadu změn a také nové termíny, s jejichž existencí a významem není veřejnost zatím zcela srozuměna. Nejznámější změna se týká 24 měsíční záruční doby. Tuto dobu však lze zkrátit až na 12 měsíců a to v případě, že je s tímto spotřebitel seznámen. Další důležitou změnou je, že se záruka nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§ 619 odst. 2 občanského zákoníku). Není proto možné například reklamovat po devítiměsíčním užívání baterii proto, že má nižší než původní kapacitu. S tím souvisí též je otázka životnosti výrobku. Často bývá tento pojem mylně zaměňován se záruční dobou. Jestliže však pro určitý výrobek (například spotřební zboží) platí ze zákona dvouletá záruční doba, neznamená to, že životnost výrobku při jeho užívání je alespoň dva roky. Je zřejmé, že některé výrobky nemohou takovou dobu užívání vydržet, navíc velmi často závisí na intenzitě užívání. V souladu s publikovanou judikaturou je třeba vycházet z toho, že vadou výrobku se rozumí případ, kdy výrobek nevydrží ani po dobu jeho životnosti stanovenou technickými normami, případně po dobu životnosti obvyklé, eventuálně pro výrobek deklarované (nevybočuje-li z rámce obvyklosti či z doby stanovené technickou normou).

Výklad pojmů

Paměťový efekt
Paměťový efekt je jev, vznikající opětovným dobíjením ne zcela vybité baterie. Vybíjíme-li opakovaně (řádově desítky až stovky cyklů) články např. pouze na 50% jejich kapacity, při následném úplném vybíjecím cyklu nejsou schopny poskytnout plných 100% své kapacity. Jako kdyby si pamatovaly, ve kterém místě předčasně skončilo vybíjení a kapacita je o to menší. Odtud tedy název paměťový efekt. Baterie následkem toho postupně ztrácí schopnost udržet původní množství energie a její kapacita se tím stále zmenšuje. Může tak dojít i k úplnému znehodnocení. Paměťový efekt se projevuje značně u Nikl-Kadmiových článků, u Nikl-Metal-Hydridových jen částečně. Naopak u Li-Ion a Li-Pol baterií k tomuto jevu nedochází vůbec.

Počet nabíjecích cyklů – životnost
Závislost mezi maximálně dosažitelným počtem vybíjecích cyklů a jejich hloubkou - tedy stupněm vybíjení článků v každém z cyklů. Při normálním používání nabíjecích článků postupně s přibývajícím počtem cyklů nabití/vybití mírně roste maximální využitelná kapacita (o několik procent), aby po několika stovkách úplných cyklů začala zvolna a nenávratně klesat. Maximální počet cyklů je obvykle definován poklesem využitelné kapacity článku pod hranici 60% a tím je také dána životnost článku. Ne že by pak byl článek nepoužitelný. Pokud s ním bylo správně zacházeno, má zkrátka pouze nižší kapacitu, která navíc s každým dalším cyklem klesá níž a níž.

Hluboké vybíjení baterie článků
Naprosté vybíjení článků. Způsobené např. opakovaným zapínáním notebooku při již úplně vybité baterii-notebook se sám vypne. Toto vybíjení může způsobit nevratné poškození akumulátoru.

Formátování
Baterie notebooku se ve většině případů nenabíjí tak, jak by bylo vhodné pro udržení nejlepších parametrů, ale spíše podle okamžité potřeby. Pro zajištění nejlepších podmínek pro provoz baterie je třeba po určité době provést tzv.formátování baterie, tzn. maximálně baterii nabít a používat do doby, než se notebook sám vypne. Toto zopakujte aspoň třikrát. Formátováním lze také částečně napravit paměťový efekt.

Kalibrování
Současné notebooky obsahují výkonný managment pro úsporu energie, tím se prodlužuje jak provozní doba tak i životnost baterie. Pro správnou funkci tohoto managmentu je třeba zajistit shodu mezi skutečným stavem baterie a hodnotami, které se kterými managment pracuje. Tyto hodnoty se po delší době užívání mohou mírně lišit a způsobit tak nesprávné vyhodnocení stavu baterie ( např. vypnutí notebooku i když baterie ještě disponuje potřebnou kapacitou). Kalibrování pak slouží k zajištění shody mezi skutečným stavem baterie a hodnotami se kterými pracuje managment. Funkci kalibrování dnes již nabízí většina notebooků. (ASUS ji má obsaženou v BIOSu, část POWER-Battery refreshing)

Galvanický článek
Využívá chemickou reakci, při níž se uvolňuje energie ve formě elektrického pole. Dělí se na primární a sekundární. Primární je schopen elektrickou energii pouze volnit (je na jedno použití), sekundární je schopen energii také přijmout a tak se opakovaně nabíjet a vybíjet. Napětí galvanického článku je řádově v jednotkách voltů.

Baterie
Několik vzájemně propojených, galvanických článků, většinou řazených do série (za sebou) a tím dosáhnou vyššího celkového napětí. Baterii, která je tvořena ze sekundárních galvanických článků se také říká akumulátor.

Akumulátor
Jiný název pro baterii tvořenou ze sekundárních galvanických článků.