Informace o zpracování osobních údajů

SIL Informace o zpracování...

poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti SIL Servis Partner.

Správce Vašich údajů

Společnost SIL Servis Partner a.s., IČ: 258 30 953, se sídlem Těšínská 1970/56, Ostrava – Slezská Ostrava,
PSČ 710 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2110 (dále jen „SIL“) jako správce Vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze smluvních vztahů;
  • plnění povinností vyplývajících ze servisních podmínek a ze záručních podmínek;
  • plnění povinností vyplývajících z podmínek třetích stran v případě autorizovaného záručního servisu;
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
  • zřízení a administrace uživatelského účtu u registrovaných zákazníků;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá SIL Vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

Identifikační údaje

Abychom Vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.

Kontaktní údaje

Abychom Vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

Adresní údaje

Abychom Vám mohli doručit Vámi objednané zboží či servisované zařízení, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo, adresa pro doručení zásilky.

Příjemci Vašich údajů

SIL je členem skupiny podniků AutoCont Holding, která je členem skupiny KKCG. Seznam společností AutoCont Holding je uveden zde, strukturu a seznam společností skupiny KKCG naleznete zde. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci skupiny podniků AutoCont Holding. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, mohou být Vaše osobní údaje předávány společnostem skupiny KKCG.

Při doručování zásilek předáváme Vaše adresní údaje poskytovatelům poštovních a přepravních služeb s platnou poštovní licencí.

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme dalšího zpracovatele. Pro provoz internetové aplikace shop.sil.cz využíváme služby společnosti AT Computers a.s. (IČ: 61672599). Zpracování osobních údajů mohou pro SIL provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je dle zákonných lhůt, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Po pominutí zákonného důvodu Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

V případě jednorázového obchodního nebo servisního případu uchováváme Vaše osobní údaje po dobu 5-ti let.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek a sdělení, je doba uložení Vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a Vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu SIL anebo zaslanou elektronicky na privacy@sil.cz.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na privacy@sil.cz.