Záruční podmínky a reklamační řád SIL Servis Partner a.s.

SIL Záruční podmínky a...

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované Prodávajícím na Zboží dodávané Kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných Kupujícím na dodané Zboží.
Prodávajícím je společnost SIL Servis Partner a.s., se sídlem Těšínská 1970/56, 710 00 Slezská Ostrava, I.Č. 25830953, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2110.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není.
„Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
„Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Záruční doba
   
  1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce 6 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke Zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke Zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná Prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná Spotřebiteli není tímto dotčena.
  2. Zárukou za jakost přejímá Prodávající závazek, že dodané Zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.
    
 2. Podmínky poskytování záruk
   
  1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané Zboží či služba v okamžiku jejich převzetí Kupujícím.
  2. Nejde-li o Zboží deklarované při prodeji jako Zboží použité, odpovídá Prodávající za vady dále uvedené, které se projeví v záruční době.
  3. Na použité Zboží poskytuje Prodávající záruku v rozsahu specifikovaném v těchto záručních podmínkách, resp. v záručním nebo dodacím listu, či jiném dokladu.
  4. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci Zboží, provedené Prodávajícím.
  5. Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou příručkou.
  6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (u speciálních komponent může být pouze v anglickém jazyce) nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
  7. Záruka se nevztahuje na závady samostatně prodaných náhradních dílů, vzniklé neodbornou nebo chybnou montáží nebo instalací těchto dílů. V případě samostatně prodaných náhradních dílů, k jejichž správné montáži je nutná odborná znalost, se záruka nevztahuje na závadu ani v případě, že nelze jednoznačně prokázat, že vznikla neodbornou nebo chybnou montáží. Náhradním dílem je chápána komponenta, která tvoří nedílný funkční resp. vzhledový celek zařízení a bez nějž není zařízení plně funkční resp. vzhledově kompletní.
  8. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného SW, způsobené zásahem Kupujícího nebo třetí osoby do nastavení instalovaného SW.
  9. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného či nevhodného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.
  10. Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter. Prodávající neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat.
  11. Prodávající rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Při předání systému, serveru či notebooku k opravě, je povinností Kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.
  12. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí, k nimž došlo po přechodu odpovědnosti za škody na Zboží na Kupujícího nebo na vady způsobené při provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
  13. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do Zboží jinou osobou než Prodávajícím nebo než osobou, která byla k tomuto zásahu Prodávajícím výslovně pověřena.
    
 3. Rozsah záruk
   
  1. Prodávající poskytuje na dodávané Zboží ve smyslu těchto záručních podmínek záruční dobu, která počíná běžet od data uskutečnění předání Zboží Spotřebiteli nebo předání přepravní službě v případě Kupujícího který není Spotřebitelem.
  2. Prodávající poskytne Kupujícímu, který není Spotřebitelem prodloužení uvedených záručních lhůt na Zboží o 7 kalendářních dní na pokrytí času potřebného k prodeji Zboží zákazníkům.
  3. Na Zboží dodané Prodávajícím jako náhrada za Zboží oprávněně reklamované (dle Reklamačního řádu Prodávajícího) poskytne Prodávající novou záruční lhůtu v délce minimálně 6 měsíců od data dodávky náhradního Zboží, pokud není v záručním listu nebo reklamačnímu protokolu k náhradnímu Zboží uvedena záruční lhůta jiná.

    


REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Postup při reklamaci vady zboží
   
  1. Kupující je povinen Zboží, dodané Prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí Kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.
  2. Kupující je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit neprodleně Prodávajícímu. Pokud se jedná o vady, které zakládají právo Kupujícího uplatnit na tyto vady reklamací, je Kupující povinen uplatnit tuto reklamací bez zbytečného odkladu postupem stanoveným v tomto reklamačním řádu. Vady, které existovaly v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží, avšak projevily se později, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení přiměřené odborné péče.
  3. Kupující je povinen doručit reklamované Zboží na vlastní náklady na adresu servisního střediska SIL Servis Partner s písemným popisem závady. Při reklamaci Zboží je Kupující povinen na žádost Prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li Kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má Prodávající právo reklamaci odmítnout.
  4. Zboží je nutné k reklamaci doručit v originálním obalu, nebo jiném vhodném obalu, včetně veškerého příslušenství. Pokud Kupující při reklamaci nepředá zařízení s výše uvedenými náležitostmi, nepřevezme Prodávající zařízení k reklamaci. Za originální obal lze považovat i původní obal od identického kusu Zboží po přepsání sériového čísla na obalu, Zboží přepravované bez obalu nebude k reklamaci přijímáno. Pokud Kupující není schopen dodat přístroj v originálním, nebo jiném vhodném obalu, zajistí Prodávající dodání obalu náhradního. Za zajištění náhradního obalu bude účtován manipulační poplatek 250,- Kč zvýšený o DPH.
  5. Pokud Kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je Prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené Kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.
  6. Pokud Prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou.
    
 2. Odstranění vad zboží v rámci záruky
   
  1. V případě, že Kupující reklamuje vady Zboží, na které se vztahuje záruka podle platných Záručních podmínek Prodávajícího, provede Prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem Kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné Zboží jiné Zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží Prodávajícímu.
  2. Prodávající vyřídí reklamaci způsobem popsaným v bodě a) bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od doručení vadného Zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné Zboží předáno Kupujícímu. Není-li Prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s Kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.
  3. V případě záruční vady Zboží typu PC, která má za následek ztrátu nebo poškození instalovaného SW, zajistí Prodávající uvedení PC do stavu, ve kterém byl Kupujícímu předán při prodeji, t.j. s instalovaným SW, který byl instalován Prodávajícím.
  4. Uznáním reklamace Zboží typu zařízení pro ukládání dat (pevný disk a ostatní zázn. media) nevzniká Kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklou ztrátou dat způsobenou vadou zařízení.
    


Platnost: od 1.1.2015