Servisní podmínky společnosti SIL Servis Partner a.s.

SIL Servisní podmínky společnosti...
 1. Vymezení platnosti
   
  1. Tyto servisní podmínky upravují provádění oprav výpočetní a kancelářské techniky a provádění rekonfigurací hardwaru, softwaru a jiných úprav (dále jen opravy resp. servisní zásahy) na základě smlouvy o dílo mezi společností SIL Servis Partner a.s. (dále jen zhotovitel) a objednatelem. Servisní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, pro pravidla obchodního styku mezi podnikatelskými subjekty pak Obchodním zákoníkem a to i ve věcech v těchto servisních podmínkách nezmiňovaných.
  2. Tyto servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Servisní podmínky jsou platné a závazné, pokud ve smlouvě o dílo či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak. Přijetím zařízení zhotovitelem k opravě objednatel souhlasí s těmito servisními podmínkami.
  3. Smlouvou o dílo se rozumí zhotovitelem i objednatelem podepsaný doklad o přijetí zařízení k provedení opravy. Za uzavření smlouvy o dílo se považuje rovněž i předání zařízení zhotoviteli k provedení opravy prostřednictvím přepravní služby nebo pošty.
  4. Tyto servisní podmínky jsou rovněž uplatňovány v případě oprav v rámci záruky na zařízení, k jejichž provádění je zhotovitel oprávněn, pokud je zhotovitelem zjištěn rozpor v oprávněnosti uplatňované záruky dle příslušných záručních podmínek.
  5. Servisní podmínky jsou zveřejněny vyvěšením ve všech servisních místech zhotovitele a jsou také uvedeny v internetové prezentaci společnosti. Objednatel si rovněž může u zhotovitele jeden výtisk platných servisních podmínek zdarma vyžádat.
    
 2. Servisní zásah a rozsah plnění
   
  1. Zhotovitel zajišťuje pro každý servisní zásah provedení servisních úkonů v rozsahu, který je uveden ve smlouvě o dílo.
  2. Nestanoví-li objednatel opravy ve smlouvě o dílo jednoznačně, kterých dílů nebo činností se má oprava týkat, pak se rozumí, že mají být odstraněny všechny závady a vyměněny nebo opraveny všechny defektní díly, aby byla obnovena plná funkčnost opravovaného zařízení.
  3. Zhotovitel zaručuje, že zařízení po opravě bude funkční v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo nebo v rozsahu odpovídajícím standardním testům funkčnosti zařízení prováděných podle vnitřních směrnic zhotovitele.
  4. Oprava zařízení bude provedena odstraněním příčiny poruchy nebo výměnou vadného dílu. Bude-li v průběhu opravy zjištěno, že zařízení nelze opravit nebo servisní středisko nebude mít k dispozici náhradu za defektní díl, bude zařízení vráceno objednateli opravy a vyúčtována bude jen cena zkušebních servisních úkonů.
  5. Pokud v průběhu diagnostikování závady zařízení nastane, že vinou postupu již existující vady dojde k prohloubení projevu závady a nebude možné v případě odstoupení objednatele od opravy uvést zařízení do původního stavu, v jakém bylo před opravou, bude zařízení vráceno v nejlepším možném stavu.
  6. Zhotovitel nenese odpovědnost za skryté vady zařízení, na které nebyl objednatelem prokazatelně upozorněn, ani za závady, k nimž může dojít samovolně během provozu bez vnějších příčin (např. selhání médií pro úschovu dat, ztráta kapacity akumulátorů, ucpání trysek inkoustových náplní apod.).
  7. Objednatel si je uzavřením smlouvy o dílo vědom skutečnosti, že v průběhu procesu opravy zařízení (diagnostika závady, oprava, testování po opravě, výstupní testy) může dojít k částečnému opotřebení nebo ke spotřebě některých součástí zařízení (např. inkoustové, tonerové nebo páskové náplně tiskáren) a nebude vyžadovat jejich náhradu.
  8. Zhotovitel má právo odmítnout dokončení opravy pokud v jejím průběhu zjistí, že zařízení již bylo dříve opravováno jinou osobou než zhotovitelem a že tato oprava nebo pokus o opravu měl za následek takovou modifikaci v zařízení, že je nemožné zařízení uvést do původní originální podoby či může být ohrožena bezpečnost uživatele při běžném použití zařízení. V takovém případě budou objednateli účtovány vzniklé náklady spojené s provedenými servisními úkony dle platného ceníku servisních prací.
  9. Pokud je oprava zařízení provedena nastavením parametrů, u kterých může dojít v průběhu běžného užívání k jejich změně v důsledku zkracování životnosti některých součástí zařízení, na správnou nebo nejlepší možnou hodnotu (např. obrazovky monitorů, LCD displeje, akumulátorové baterie), je si objednatel vědom toho, že opětovnou změnu těchto parametrů v průběhu dalšího užívání nelze považovat za vadu v rámci záruky na provedenou opravu.
  10. Vyměněné vadné díly se zhotovitel zavazuje ekologicky zneškodnit na vlastní náklady. Vyžaduje-li objednatel vrácení vadných dílů spolu s opraveným zařízením, je povinen uvést tento požadavek při uzavření smlouvy o dílo.
    
 3. Cena za opravu
   
  1. Při uzavření smlouvy o dílo je sjednána maximální cena opravy podle platného ceníku servisních úkonů a podle předpokládané časové a materiálové náročnosti opravy.
  2. Pokud objednatel neuvede při uzavření smlouvy o dílo maximální akceptovatelnou cenu za opravu a vyžádá si před jejím zahájením cenovou nabídku na opravu, bude po nutných diagnostických úkonech objednateli předpokládaná cena za opravu sdělena a bez jejího písemného odsouhlasení (e-mailem, faxem, poštou) nebude v opravě pokračováno. Po tomto odsouhlasení se stanovená cena stává součástí uzavřené smlouvy o dílo.
  3. Pokud objednatel odmítne realizaci opravy z důvodu vysoké ceny za opravu, přestože tato cena nepřevyšuje cenu opravy pro danou komoditu dle platného ceníku dodavatele, je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat poplatek, který pokrývá provedené úkony, dle platného ceníku zhotovitele. Tento poplatek nezahrnuje uvedení zařízení do původního stavu.
  4. Pokud je v průběhu provádění opravy zjištěno, že opravu nelze dokončit bez překročení cenové hranice stanovené objednatelem ve smlouvě o dílo, bude v pracích na opravě pokračováno až po písemném objednatelově souhlasu s navýšením ceny za opravu. Nebude-li objednatel souhlasit s dokončením opravy po překročení cenové hranice, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli provedené servisní úkony a zařízení mu bude vydáno bez dokončení opravy. Bude-li to možné, vyhoví zhotovitel přání objednatele a uvede zařízení do původního stavu před započetím opravy.
  5. Pokud se při diagnostikování závady zařízení, a to i v případě záruční opravy, ukáže, že zařízení není vadné, je objednatel opravy povinen uhradit provedené zkušební servisní úkony a náklady na dopravu zařízení v souladu s platným ceníkem zhotovitele.
    
 4. Náklady na dopravu
   
  1. Všechny náklady na dopravu zařízení k pozáruční opravě do servisního střediska a zpět a náklady na balení nese objednatel, nebylo-li při uzavření smlouvy o dílo dohodnuto jinak. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné škody na zařízení, které vzniknou nevhodným nebo nedostatečným zabalením zařízení k přepravě od objednatele ke zhotoviteli. Za správné zabalení zásilky je odpovědný odesílatel i v případě, že je přeprava objednána na náklady zhotovitele či třetí osoby.
  2. U záruční opravy a oprávněné reklamace předešlé opravy hradí náklady na dopravu zařízení zpět k objednateli zhotovitel, nebylo-li při prodeji zařízení sjednáno jinak.
  3. Je-li objednáno provedení opravy přímo v místě objednatele, hradí objednatel náklady na cestovné servisního technika do místa provedení servisního úkonu a zpět. Toto cestovné podle platného ceníku servisních úkonů hradí objednatel i v případě záruční opravy, pokud určeným servisním místem je provozovna zhotovitele.
    
 5. Platební podmínky, zadržovací právo, podmínky vyzvednutí zboží objednatelem
   
  1. Na provedenou opravu hrazenou objednatelem je vystaven účetní doklad. Cena opravy je splatná při vyzvednutí zařízení, není-li dohodnuto jinak.
  2. Vydat zařízení převzaté do opravy je možné pouze po předložení servisního protokolu, který dokladuje jeho převzetí do opravy. Ve výjimečných případech může být zařízení vydáno i bez předložení tohoto dokladu, ale pouze po předložení průkazu totožnosti a dokladů o koupi daného zařízení.
  3. Datem ukončení servisního zásahu se rozumí buďto následující den po vyrozumění objednatele o dokončení servisního zásahu při osobním vyzvednutí zařízení objednatelem nebo datum předání zařízení přepravní službě.
  4. Objednatel je povinen vyzvednout si zařízení nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím ukončení. Nepřevezme-li objednatel opravené zařízení v této lhůtě, přechází na něho v důsledku prodlení riziko nahodilé škody na přístroji a je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.
  5. Po uplynutí dalších šesti měsíců vzniká zhotoviteli právo zařízení prodat. Toto právo má i tehdy, jestliže jde o zařízení, které zadržela, pokud v šestiměsíční lhůtě zákazník nezaplatil dlužnou cenu a zařízení si nevyzvedl.
  6. Při prodeji zařízení je postupováno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zařízení, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek z prodeje po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.
    
 6. Odpovědnost za vady provedené opravy
   
  1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava při převzetí zařízení objednatelem, jakož i za vady provedené opravy, které se vyskytnou pro převzetí objednatelem v záruční době.
  2. Zhotovitel poskytuje na provedené opravy záruku v délce trvání 6 měsíců na provedenou práci a 6 měsíců na použité náhradní díly, není-li v servisním protokolu uvedeno jinak.
  3. V případě, že se vyskytne vada dílu dodaného při opravě, bude v záruční době vadný díl objednateli bezplatně vyměněn (včetně bezplatné práce na výměnu dílu)
  4. Vada provedené opravy, na kterou se vztahuje záruka zhotovitele, bude odstraněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dní od uplatnění záručního požadavku, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem jinak. Uplatněním záručního požadavku se rozumí předání zařízení včetně všech jeho nezbytných součástí do servisního střediska a doložení dokladu o předchozí opravě, ze kterého vyplývá oprávněnost uplatňované záruky.
  5. V případě, že objednatel opravy zprostředkoval provedení opravy pro třetí osobu, prodlužují se lhůty záruční doby na provedenou opravu o jeden týden pro předání opraveného zařízení uživateli.
  6. Pokud je předmětem reklamace změna parametrů zařízení, ke které může dojít v průběhu běžného užívání s ohledem na zkracování životnosti zařízení (např. zhoršení ostrosti obrazu monitoru, snížení jasu nebo kontrastu případně změna barevného podání zobrazovacích jednotek, snížení kapacity akumulátorů), nelze to považovat za vadu dříve provedené opravy v rámci záruky na provedenou opravu, pokud tato nebyla provedena výměnou součásti, u jejíchž parametrů došlo ke změně.
  7. Pokud je předmětem reklamace vada zařízení, jejíž odstranění nebylo součástí smlouvy o dílo a jejíž detekci nebylo možno provést použitím standardních testů funkčnosti zařízení prováděných podle vnitřních směrnic zhotovitele, nelze takovou vadu považovat za vadu provedené opravy.
  8. Záruka na opravu zaniká v případě, že dojde k porušení pečetící plomby, která byla na zařízení umístěna při předešlé opravě.
  9. Záruka na opravu se nevztahuje na závady způsobené cizím zákrokem, neodbornou nebo nepřiměřenou manipulací, nadměrným mechanickým opotřebením, nevhodným skladováním nebo dopravou.
  10. Záruka na opravu se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.
    
 7. Odpovědnost za ztrátu dat a odpovědnost za škodu
   
  1. Při převzetí zařízení, které obsahuje nosiče pro trvalou úschovu dat, do opravy se předpokládá, že objednatel má provedeno zálohování všech dat. Nemá-li objednatel provedeno zálohování dat, musí na tuto skutečnost při předání zařízení k opravě upozornit. Na jeho přání budou, je-li to technicky možné, vyhotoveny záložní kopie dat. Náklady spojené s jejich pořízením budou vyúčtovány podle platného ceníku a budou připočteny k ceně opravy i v případě záruční opravy.
  2. V případě, že elektronické zařízení převzaté k opravě obsahuje citlivá data či osobní údaje, zavazujeme se k mlčenlivosti ohledně těchto údajů. Přijmeme též přiměřená technická a další opatření k tomu, abychom zabránili případnému úniku citlivých dat a osobních údajů
  3. Předáním zařízení k diagnostice jeho vad, popř. opravě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při diagnostice vad elektronického zařízení a opravě může dojít k některým nevratným změnám na elektronickém zařízení (např. otevření lepených spojů). Za tyto změny neneseme žádnou odpovědnost
  4. V případě, že dojde k poškození, ztrátě nebo zničení zařízení převzatého do opravy, uhradí zhotovitel vzniklou škodu ve výši zůstatkové hodnoty zařízení v době poškození, a to v penězích nebo po dohodě s objednatelem vydáním náhradního zařízení.
    
 8. Záruční opravy
   
  1. V servisním středisku společnosti SIL Servis Partner a.s. lze uplatnit nárok na provedení záruční opravy v rámci prodávajícím poskytnuté garance za výrobek pro některá zařízení, jejichž seznam bude na žádost objednatele poskytnut.
  2. Při provádění záručních oprav jsou respektovány a uplatňovány záruční podmínky a reklamační řád distributora resp. prodejce reklamovaného zařízení. Reklamované zboží je přijato pouze v originálním obalu včetně všeho příslušenství a dokladu, prokazujícího nárok na provedení záruční opravy.
  3. Při opakované reklamaci je objednatel povinen doložit navíc reklamační protokoly o všech předchozích záručních opravách.
  4. Dnem, kdy zákazník uplatní nárok na odstranění vady zboží, se pozastavuje plynutí záruční lhůty. Uplatněním tohoto nároku se rozumí předání nebo doručení kompletního vadného zařízení v originálním obalu, včetně všeho dodaného příslušenství, dokladu prokazujícího platnost záruky a popisu závady do servisního střediska zhotovitele. Záruční lhůta na zboží zůstává pozastavena až do doby, kdy byl objednatel po ukončení opravy povinen zařízení převzít.
    


Platnost: od 1.1.2016